شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا در راستای رسالت خود و با هدف جذب و پذیرش ایده‌های فناورانه و حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا، در جهت خلق ارزش افزوده در حوزه معدن و صنایع‌معدنی با اخذ مجوز شتابدهنده تخصصی دانش‌بنیان از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ایجاد مرکز نوآوری تخصصی معدن و صنایع معدنی نمود که حمایت از ایده‌های نوآورانه به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

 

شتابدهنده تخصصی دانش بنیان
راه اندازی و توسعه
حمایت مالی
مربیگری و مشاوره متمرکز
توسعه بازار هدف

 

 استارت آپ استودیو
شناسایی فرصت های بازار و ایده پردازی
تیم سازی و ساختاردهی
توسعه فناوری و طراحی مدل کسب و کار
         ایجاد و توسعه کسب وکار تخصصی        

 

  سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی 
سرمایه گذاری مالی
سرمایه گذاری استراتژیک
                                                                راهبری فنی و تخصصی کسب وکار