زمینه‌های ارائه خدمات شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا :

۱شناسایی نیازمندی‌های فناورانه معادن و صنایع معدنی زنجیره فولاد و ارائه به پژوهشگران و صنعتگران

۲شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و صنعتگران فناور در جهت حل چالش‌های معرفی شده

۳حمایت از طرح‌های فناورانه پیشنهادی پژوهشگران با تایید کمیته‌ فنی تخصصی