کاوشگران صنایع معدنی راشا
کاوشگران صنایع معدنی راشا

چشم انداز و ماموریت

چشم‌انداز شرکت دانش‌بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا

«مرجع توسعه فناوری‌های معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر زنجیره آهن و فولاد کشور»


 

ماموریت (فلسفه وجودی) شرکت دانش‌بنیان کاوشگران صنایع معدنی راشا

«کاوش فرصت‌ها و چالش‌های فناورانه و ارائه راهکارهای پیش‌دستانه، نوآورانه و ارزش‌آفرین

از‌طریق ایجاد شبکه‌های توانمند تخصصی و توسعه و تجاری‌سازی فناوری در معدن و صنایع معدنی»