فراخوان جذب ایده‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی با تمرکز بر چالش‌های زنجیره صنعت آهن و فولاد(مشاهده خبر)

چشم انداز و ماموریت

چشم‌انداز شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

«مرجع معتبر حل چالش‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی زنجیره آهن و فولاد کشور، با ایجاد توانمندترین شبکه ارتباطی بین پژوهش، فناوری و صنعت»


 

ماموریت (فلسفه وجودی) شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

بستر‌سازی مؤثر و کارآمد جهت حل چالش‌های فناورانه معدن و صنایع معدنی زنجیره آهن و فولاد؛ با استفاده از خدمات مدیریت نوآوری، خدمات مدیریت فناوری، انجام پژوهش‌های کاربردی و انجام پروژه‌های راهبردی، از طریق شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط مؤثر با ظرفیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری