حل چالش‌های فناورانه معادن و کارخانجات زنجیره فولاد، از طریقتوانمندسازی و توانمندی‌های داخلی