تجهیزات بومی سازی شده

محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Travelling Grate
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Double Flap Damper Assembly (L.H.)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Travelling Grate
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Double Flap Damper Assembly (R.H.)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Annular Cooler
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Dust Hopper (No.2)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE STEEL
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Annular Cooler
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه pallet
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Annular Cooler
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Lining Retainer (Inner No. 1)
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Process Fan
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Inlet Cone
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE
شرکت سازنده داخلی -
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Travelling Grate
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Chain Casting
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی ژاپن
شرکت سازنده اصلی KOBE
شرکت سازنده داخلی پاسارگاد
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Slurry Pump 364-80
شماره فنی -
نام فارسی قطعه پروانه پمپ
نام لاتین قطعه Impeller
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی فنلاند
شرکت سازنده اصلی METSO
شرکت سازنده داخلی پاسارگاد
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Slurry Pump 364-80
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Inlet Door
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی فنلاند
شرکت سازنده اصلی METSO
شرکت سازنده داخلی پاسارگاد
محل استفاده نمایشگاه بین المللی تهران
نام تجهیز مادر Slurry Pump 364-80
شماره فنی -
نام فارسی قطعه
نام لاتین قطعه Back Liner
مشخصه فنی -
کد قطعه در انبار
کشور سازنده اصلی فنلاند
شرکت سازنده اصلی METSO
شرکت سازنده داخلی پاسارگاد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخرین