«خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان و سهامداران با توسعه فناوری‌های مورد نیاز»