هدف نهایی شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا:

رفع نیازمندی‌های تجهیزاتی و فرآیندی و کمک به توسعه فناوري معادن و صنایع معدنی زنجیره فولاد از طریق پژوهش‌گران داخلی